جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
شعبده بازی با انگشتر
bond-by-thinking-paradox1.jpg
دو انگشتر یا حلقه رو بدون هیچ حرکت خاصی وارد همدیگه می کنید، تازه میتونید از بیننده انگشتر رو قرض بگیرید!
اشتراک ویژه