جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
Tori Noquez
مربع سحر و جادو
آنها به یک عدد فکر می کنند و شما بلافاصله شروع به نوشتن اعداد می کنید. به نظر می رسد افکار آنها قلم شما را برای نوشتن اعداد راهنمایی می کند. بعد از اینکه بسیاری از اعداد را یادداشت کردید، شماره آنها را می خواهید و در عرض چند ثانیه مربع جادویی را تکمیل می کنید. شما اشاره می کنید که در حالی که فکر آنها را در مورد عدد یادداشت نکرده اید، اتفاق جالبی افتاده است. متوجه شدید که همه اعداد در هر ردیف برابر است با تصور آنها از عدد.
اشتراک ویژه