جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
Yves Doumergue
تبدیل یک اسکناس به دو اسکناس شعبده بازی
با این حرکت فوق العاده شما می تونید در عرض یک چشم به هم زدن یک اسکناس 100 هزار تومانی رو تبدیل به دو اسکناس 50 هزار تومانی تبدیل بکنید.
اشتراک ویژه