جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
Menny Lindenfeld
هنر خم کردن اجسام فلزی
فیلم آموزشی هنر خم شدن اجسام فلزی بیش از 4 ساعت آموزش تخصصی در مورد برخی از بصری ترین و قدرتمندترین شعبده بازی ها و تکنیک های قدرت ذهن است که می توانید انجام دهید. خم کردن قاشق، چرخاندن قاشق، شکستن قاشق، خم کردن چنگال، خم کردن چنگک های چنگال، خم کردن گیره های کاغذ، خم کردن میخ، خم کردن کلید، خم کردن سکه، خم کردن ظروف نقره ای.
4,949,000 تومان