Blake Vogt
رفتن پول یا کارت امضا شده تماشاچی داخل پاکت در بسته
با “Envelock”، هر شیء کوچک را در داخل یک پاکت مهر و موم شده ظاهر کنید. پاکت را می توان از قبل امضا کرد و بعد از اجرا توسط بیننده قابل بررسی است. هیچ سوئیچ (عوض شدن پاکت) یا حرکت عجیبی در کار نیست. شما همچنین می توانید به راحتی یک دسته از آنها را همیشه با خود حمل کنید، بنابراین در یک لحظه می توانید کلید، کارت، سکه، حلقه یا هر چیز دیگری را که فکرش را بکنید در یک پاکت مهر و موم شده ظاهر کنید!
اشتراک ویژه
پاره کردن و سالم کردن نوار چسب
اسم این محصول نوار کولی است و تغییری جدید در یک شعبده بازی کلاسیک! شعبده باز 10 تکه از یک نوار چسب را پاره می کند و سپس به صورت بصری، شنیداری و غیرممکن نوار چسب های پاره شده را یکی می کند.
اشتراک ویژه
غیب کردن و ظاهر کردن موبایل
تلفن خود را در هر زمان و هر مکان ناپدید کنید. این کاملاً فی البداهه است! اثری عالی که همیشه در زمانی که هیچ چیز دیگری برای اجرا ندارید، برای خود خواهید داشت. شما حتی می توانید آن را با تلفن تماشاگر، بدون هیچ تنظیم و پیش زمینه ای، اجرا کنید.
اشتراک ویژه