جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
Bill Abbott
تکنیک رمالی ظاهر شدن
از کسی بخواهید روی یک فکر تمرکز کند. از آنها بخواهید لیوان آب خود را مانند یک توپ کریستالی تصور کنند و افکار خود را روی آن متمرکز کنند. با پاره کردن گوشه ای از یک تکه کاغذ، از تماشاگر می خواهید که کاغذ را در آب فرو کند. آهسته و ترسناک…فکر آنها روی کاغذ ظاهر می شود!
اشتراک ویژه