Bill Abbott
تکنیک رمالی ظاهر شدن
از کسی بخواهید روی یک فکر تمرکز کند. از آنها بخواهید لیوان آب خود را مانند یک توپ کریستالی تصور کنند و افکار خود را روی آن متمرکز کنند. با پاره کردن گوشه ای از یک تکه کاغذ، از تماشاگر می خواهید که کاغذ را در آب فرو کند. آهسته و ترسناک…فکر آنها روی کاغذ ظاهر می شود!
اشتراک ویژه