جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
کتاب ذهن خوانی
کتاب ذهن خوانی بی صدا اثر استاد علی فروتن
به عنوان یک منتالیست یا شعبده باز، باید همیشه آماده باشیم تا مخاطبان خود را متحیر کنیم، حتی اگر چیزی آماده نداشته باشیم. با قاعده و اصول بی صدا که توسط استاد علی فروتن ابداع شده می توانیم همیشه آماده باشیم تا مخاطبان خود را متحیر کنیم، حتی اگر آمادگی از قبل نداشته باشیم. این تکنیک بسیار آسان و در عین حال فریبنده است. وقتی این روش را کشف کنید، به ساده بودن آن می خندید.
7,999,000 تومان