جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
Brad Addams
شعبده بازی معلق نگه داشتن بادکنک در هوا
بادکنکی را به دوستی بدهید و از او بخواهید که آن را باد کند. بادکنک را بردارید و غیرممکن را انجام دهید. همانطور که تمرکز می کنید، ابتدا بادکنک حرکت می کند، سپس کمی بیشتر و سپس، به خودی خود، بادکنک درست از دست شما و به سمت آسمان شناور می شود.
اشتراک ویژه