جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
Patrick Kun
بیرون پریدن پاسور امضا شده از دسته
تماشاچی روی یک کارت امضا می زند و کارت را داخل دسته کارت ها می گذارد و بُر می زند سپس شما با تمرکز کارت را به بیرون پرتاب می کنید، بدون نیاز به نخ و کش نامرئی.
اشتراک ویژه