جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
Andrew Gerard
تله کینزی با پول
مجری نمایشی از انرژی انسانی ارائه می دهد. اسکناس قرض گرفته می شود، امضا می شود و روی میز قرار می گیرد. اسکناس که در نوک انگشتان اجرا کننده نگه داشته می شود، شروع به حرکت می کند. مجری اسکناس را رها می کند و چند قدمی آن طرف تر می رود… اسکناس به حرکت خود ادامه می دهد! در نهایت مجری اشاره می کند و اسکناس می افتد! این فیلم آموزشی تمام جزئیاتی را که برای انجام این کار باید بدانید، بررسی می‌کند.
اشتراک ویژه