جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
خرید اشتراک
با خرید اشتراک علاوه بر زیرنویس فارسی شعبده راز، هرماه به یک تا سه کلاس جدید نیز دسترسی خواهید داشت.

شعبده بازی

۳۰ روز ( یک ماهه )
تومان ۳۹۹
 • ترجمه تخصصی فارسی
 • دانلود با لینک مستقیم
 • آموزش شعبده بازی
 • آموزش تردستی
 • آموزش ذهن خوانی
 • آموزش تله کینزی
 • آموزش تله پاتی
 • آموزش غلبه ذهن بر بدن

ذهن خوانی

۳۰ روز ( یک ماهه )
تومان ۵۹۹
 • ترجمه تخصصی فارسی
 • دانلود با لینک مستقیم
 • آموزش شعبده بازی
 • آموزش تردستی
 • آموزش ذهن خوانی
 • آموزش تله کینزی
 • آموزش تله پاتی
 • آموزش غلبه ذهن بر بدن

تله کینزی، تله پاتی و غلبه ذهن بر بدن

۳۰ روز ( یک ماهه )
تومان ۶۹۹
 • ترجمه تخصصی فارسی
 • دانلود با لینک مستقیم
 • آموزش شعبده بازی
 • آموزش تردستی
 • آموزش ذهن خوانی
 • آموزش تله کینزی
 • آموزش تله پاتی
 • آموزش غلبه ذهن بر بدن

اشتراک کامل

۳۰ روز ( یک ماهه )
تومان ۹۹۹
 • ترجمه تخصصی فارسی
 • دانلود با لینک مستقیم
 • آموزش شعبده بازی
 • آموزش تردستی
 • آموزش ذهن خوانی
 • آموزش تله کینزی
 • آموزش تله پاتی
 • آموزش غلبه ذهن بر بدن