خرید اشتراک
با خرید اشتراک علاوه بر زیرنویس فارسی شعبده راز، هرماه به یک تا سه کلاس جدید نیز دسترسی خواهید داشت.

شعبده بازی

۳۰ روز ( یک ماهه )
تومان ۳۹۹
 • ترجمه تخصصی فارسی
 • دانلود با لینک مستقیم
 • آموزش شعبده بازی
 • آموزش تردستی
 • آموزش ذهن خوانی
 • آموزش تله کینزی
 • آموزش تله پاتی
 • آموزش غلبه ذهن بر بدن

ذهن خوانی

۳۰ روز ( یک ماهه )
تومان ۵۹۹
 • ترجمه تخصصی فارسی
 • دانلود با لینک مستقیم
 • آموزش شعبده بازی
 • آموزش تردستی
 • آموزش ذهن خوانی
 • آموزش تله کینزی
 • آموزش تله پاتی
 • آموزش غلبه ذهن بر بدن

تله کینزی، تله پاتی و غلبه ذهن بر بدن

۳۰ روز ( یک ماهه )
تومان ۶۹۹
 • ترجمه تخصصی فارسی
 • دانلود با لینک مستقیم
 • آموزش شعبده بازی
 • آموزش تردستی
 • آموزش ذهن خوانی
 • آموزش تله کینزی
 • آموزش تله پاتی
 • آموزش غلبه ذهن بر بدن

اشتراک کامل

۳۰ روز ( یک ماهه )
تومان ۹۹۹
 • ترجمه تخصصی فارسی
 • دانلود با لینک مستقیم
 • آموزش شعبده بازی
 • آموزش تردستی
 • آموزش ذهن خوانی
 • آموزش تله کینزی
 • آموزش تله پاتی
 • آموزش غلبه ذهن بر بدن