شعبده بازی با پاکت
رفتن پول یا کارت امضا شده تماشاچی داخل پاکت در بسته
با “Envelock”، هر شیء کوچک را در داخل یک پاکت مهر و موم شده ظاهر کنید. پاکت را می توان از قبل امضا کرد و بعد از اجرا توسط بیننده قابل بررسی است. هیچ سوئیچ (عوض شدن پاکت) یا حرکت عجیبی در کار نیست. شما همچنین می توانید به راحتی یک دسته از آنها را همیشه با خود حمل کنید، بنابراین در یک لحظه می توانید کلید، کارت، سکه، حلقه یا هر چیز دیگری را که فکرش را بکنید در یک پاکت مهر و موم شده ظاهر کنید!
اشتراک ویژه