شعبده بازی با آدامس
شعبده بازی جا به جایی آدامس پلمپ
یک تکه آدامس به صورت جادویی به چهار قسمت مختلف بسته مهر و موم شده می پرد. اگر به دنبال شعبده بازی بصری برای اجرای زنده یا برای دوربین هستید، این ده ثانیه جادوی محض است!
اشتراک ویژه